Relationship between Clinical Symptoms and the Microbiota in Advanced Caries

Sun, CC; Xie, YN; Hu, XL; Fu, JN; Zhou, J; Wu, LG

Wu, LG (corresponding author), Tianjin Med Univ, Sch Stomatol, Dept Endodont, 12 Qi Xiang Tai Rd, Tianjin 300070, Peoples R China.

JOURNAL OF ENDODONTICS, 2020; 46 (6): 763