The Potential Roles of Redox Enzymes in Alzheimer's Disease: Focus on Thioredoxin

Jia, JJ; Zeng, XS; Xu, GT; Wang, ZQ

Zeng, XS (corresponding author), Jiaxing Univ, Med Coll, Dept Biochem, Jiaxing 314001, Peoples R China.

ASN NEURO, 2021; 13 ():